A P2P platform supporting virtual communities to assist independent living of senior citizens

Πλάνο Εργασιών του Έργου

Το έργο PeerAssist αποτελείται από εφτά (7) πακέτα εργασίας (WPs), κάθε ένα από τα οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένες εργασίες. Παρακάτω, παρουσιάζεται μια περίληψη για κάθε πακέτο εργασίας (WPs).

WP1: Αφορά όλες τις διοικητικές δραστηριότητες, όπως τη διαχείριση του έργου και το συντονισμό του, τη διαχείριση γνώσης του συνόλου του έργου, τον έλεγχο ποιότητας και ασφάλειας, τη διαχείριση ειδικών θεμάτων καθώς και τη δημιουργία και διαχείριση ενός πολυγλωσσικού διαδικτυακού τόπου (web site) με πληροφορίες για το έργο. Για αυτό το σκοπό, έχουν οριστεί 5 οριζόντιες δραστηριότητες για να καλύψουν κάθε ένα από τα προαναφερόμενα καθήκοντα.

WP2: Περιλαμβάνει την αρχικοποίηση τεχνικών θεμάτων και την ετοιμάσια του έργου. Σε κάθε εργασία θα μελετηθεί το state-of-the-art στις τεχνολογίες πληροφορικής για τις υπηρεσίες υποστήριξης των ηλικιωμένων ατόμων, θα οριστούν τα P2P σεναρία χρήσης της πλατφόρμας του PeerAssist και θα διαμορφωθεί το πλήρες σύνολο των απαιτήσεων του συστήματος λαμβάνοντας υπόψη τους όλους τους εμπλεκόμενους ενεργούς ρόλους (χρήστες, παρόχους υπηρεσιών, φροστιστές κλπ). Επιπλόν, θα καθοριστούν τα σενάρια χρήσης τα οποία θα αποδεικνύουν την προστιθέμενη αξία του συστήματος και θα εφαρμοστούν κατα τη διάρκεια των δοκιμών της πλατφόρμας (WP6). Τα αποτελέσματα των ενεργειών αυτού του πακέτου θα τροφοδοτήσουν τα WP3 και WP4.

WP3: Εστιάζει στην ανάπτυξη όλων των εννοιών και των μοντέλων που απαιτούνται για την ανάπτυξη του συστήματος PeerAssist. Περιλαμβάνει παράλληλες εργασίες για: ορισμό της πρόθεσης των χρηστών να συλλάβουν μεθόδους κατάλληλες για τους ηλικιωμένους και συμβατές με τεχνολογίες περιβάλλοντος χρήστη, μεθόδους προσωπικού βοηθού, επεξεργασία περιβάλλοντος χρήστη και αντιστοίχηση μεθόδων – ερωτημάτων για όλες τις κατηγορίες σεναρίων χρήσης που προσδιορίζονται στο WP2, καθώς και η επιλογή της P2P overlay τεχνολογίας που πληροί τις απαιτήσεις του WP2. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω ενεργειών θα τροφοδοτήσουν το WP2.

WP4:Ασχολείται με τις προδιαγραφές και το σχεδιασμό όλων των υποσυστημάτων της αρχιτεκτονικής της πλατφόρμας του PeerAssist, οι οποίες θα καλύψουν τις προδιαγραφές που ορίστηκαν στο WP2, χρησιμοποιώντας τους μηχανισμούς και τους αλγόριθμους που αναπτύχθηκαν στο WP3. Περιλαμβάνει παράλληλες εργασίες για: απεικόνιση της λειτουργικότητας του περιβάλλοντος χρήστη με μεθόδους συγκεκριμένων τεχνολογιών που υποστηρίζονται από το πακέτο του PeerAssist, σχεδιασμός της αρχικεκτονικής για το λογισμικό των προσωπικών βοηθών, τη διαχείριση του περιβάλλοντος χρήστη και τη μηχανή σημασιολογικής αντιστοίχησης, την προσαρμογή της επιλεγμένης overlay P2P τεχνολογίας δικτύου σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου σε σχέση με τη κατανεμημένη διαχείριση εμπιστοσύνης και δρομολόγηση αιτημάτων, οριστικοποίηση της συνολικής αρχιτεκτονικής και διάσυνδεση όλων των υποσυστημάτων (περιβάλλον χρήστη, διαχείριση περιβάλλοντος χρήστη, επίπεδο P2P, OSGi και UPnP core middleware για την υποστήριξη τοπικών υπηρεσιών κλπ). Τα αποτελέσματα κάθε εργασίας του WP4 τροφοδοτούν μια αντίστοιχη εργασία στο WP5.

WP5: Θα χειριστεί την υλοποίηση του πρωτοτύπου της πλατφόρμας του PeerAssist, βάσει της αρχιτεκτονικής και των συστατικών μερών που ορίστηκαν στο WP4. Περιλαμβάνει παράλληλες εργασίες για τα modules του περιβάλλοντος χρήστη, της διαχείρισης περιβάλλοντος χρήστη, του P2P επιπέδου, καθώς και τη συνολική ενοποίηση του συστήματος, τη λεπτομερή ρύθμιση του και την πρώτη και δοκιμαστική έκδοσής του, ώστε να παραγχθεί ένα end-to-end λειτουργικό πρωτότυπο πλατφόρμας συμβατό με τις απαιτήσεις που ορίστηκαν στο WP2 καθώς και με αυτές που προβλέπονται στο WP4. Τέλος, περιλαμβάνει την ανάπτυξη, τον έλεγχο, τη λεπτομερή ρύθμιση διαφόρων εφαρμογών του PeerAssist συμβατές με τα σενάρια χρήσης που ορίστηκαν στο WP2.

WP6:Ασχολείται με την προετοιμασία, την εκπαίδευση χρηστών, την εκτέλεση και αξιολόγηση των δοκιμών για την πλατφόρμα του PeerAssist. Προγραμματίζονται 2 δοκιμές σε διαφορετικά μέρη στην Ευρώπη, μία στην Σαραγόσα της Ισπανίας και μία στην Αθήνας της Ελλάδας. Μια αρχική δραστηριότητα θα αναπτύξει την ολοκληρωμένη πλατφόρμα σε μια περιοχή δοκιμών, όπου οι δοκιμές θα λάβουν χώρα με ένα ελεγχόμενο τρόπο. Εκπαίδευση και ενημερωτικό υλικό θα ετοιμαστεί για τους ηλικιωμένους χρήστες και για τους υποστηρικτικούς ρόλους. Στη συνέχεια, η πλατφόρμα θα χρησιμοποιηθεί από μια συγκεκριμένη ομάδα στην οποία θα ζητηθεί να παρασχεθεί ανατροφοδότηση σχετικά με το εκπαιδευτικό υλικό καθώς και για το πως χιερίζεται η πλατφόρμα τα σεναρία χρήσης που ορίστηκαν στο WP2. Η τελική επίδειξη θα προετοιμαστεί μετά την εξέταση τυχόν ρυθμίσεων που μπορεί να απαιτηθούν βάσει της ανατροφοδότησης αυτής.

WP7:Αφορά όλες τις δραστηριότητες διάδοσης και αξιοποίησης που εκτελούνται στο πλαίσιο του PeerAssist. Αυτό το πακέτο εργασίας θα προωθήσει την πλατφόρμα του PeerAssist, μέσω παρουσιάσεων σε επιστημονικά συνέδρια και εκθέσεις και μέσω κυκλοφόρησης αφισών και διαφημιστικού υλικού. Θα επιδιωχθεί αποτελεσματικά, η υποβολή της έρευνας και των τεχνικών δημοσιεύσεων του έργου σε επιστημονικά περιοδικά. Επιπλέον, οι δραστηριότητες του WP, θα επικεντρωθούν επίσης, στη δημιουργία μιας σχετικής, αποτελεσματικής και στρατηγικής αξιοποίησης για το πρωτότυπο του PeerAssist, εντοπίζοντας προοπτικές για μια ενδεχόμενη εισαγωγή του στην αγορά σαν μια υπηρεσία προστιθέμενης αξίας προς την κοινωνία των ηλικιωμένων. Κοινωνικό – οικονομικές επιπτώσεις θα πρέπει να διερευνηθούν.

Η καθορισμένη δομή του πακέτου εργασίας (WP), συμπεριλαμβανομένων των εργασιών που καθορίζονται ανά πακέτο εργασίας, φαίνονται στο παρακάτω σχήμα:

Project Workplan

Σχήμα 1: Πακέτα Εργασίας και Εργασίες