A P2P platform supporting virtual communities to assist independent living of senior citizens

Οι Στόχοι του Έργου

Το PeerAssist μπορεί να αποτελέσει βάση για την ανάπτυξη ενός μεγάλου αριθμού υπηρεσιών προς τα ηλικιωμένα άτομα. Ενδεικτικές υπηρεσίες (και όχι περιοριστικές) είναι: (i) συνδιαμόρφωση κοινωνικών δραστηριοτήτων (όπως βόλτα, σινεμά, ανταλλαγή βιβλίων, οργάνωση μιας κοινωνικής συγκέντρωσης, κλπ), (ii) αναζήτηση βοήθειας από φίλους για οικιακές εργασίες ή άλλες καθημερινές δραστηριότητες, (iii) ενθάρρυνση των οργανισμών που ασχολούνται με τη φροντίδα ηλικιωμένων να εισάγουν νέες υπηρεσίες για τους ηλικιωμένους (iv) δυνατότητα στους φροντιστές και στα μέλη της οικογένειας να λαμβάνουν ειδοποιήσεις αν τα ηλικιωμένα άτομα διακόψουν σημαντικές καθημερινές δραστηριότητές τους (v) αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που απαιτούν άμεση δράση.

Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι του έργου είναι:

  1. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός ελκυστικού περιβάλλοντος χρήστη το οποίο θα είναι ανοιχτό, ευέλικτο και πολυγλωσσικό, ακολουθώντας μια προσέγγιση «σχεδιασμός-για-όλους» λαμβάνοντας υπόψη πιθανές μικρές ή σοβαρές αναπηρίες που μπορεί να αντιμετωπίζει ο τελικός χρήστης. Το περιβάλλον χρήστη θα είναι προσαρμόσιμο, ενώ παράλληλα θα υποστηρίζει πλήρη παραμετροποίηση, επιτρέποντας την επιλογή μεταξύ διαφορετικών λειτουργιών καθώς και τη συμβατότητα διαφορετικών συσκευών εισόδων – εξόδων, σύμφωνα με συγκεκριμένες ικανότητες και προτιμήσεις του ηλικιωμένου χρήστη. Οι προηγμένες λειτουργίες και δυνατότητες του περιβάλλοντος χρήστη (user interface - UI) θα επιδειχθούν στο έργο χρησιμοποιώντας: α) τηλεόραση (με την οποία οι περισσότεροι ηλικιωμένοι είναι εξοικειωμένοι) μαζί με διάφορα τηλεχειριστήρια ή άλλες αντίστοιχες συσκευές επιλογής, β) οθόνη αφής, γ) μόνο με φωνητικές εντολές. Μέσω ενός απλού και εύχρηστου γραφικού περιβάλλοντος, ο χρήστης μπορει να επεξεργαστεί το προφίλ του και τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή να εκφράσει ένα συγκεκριμένο αίτημα στο σύστημα σύμφωνα με τις επιθυμίες ή τις ανάγκες του (user intent), το οποίο αποτυπώνεται με μία σημασιολογική αναπαράσταση (ερώτημα). Βάσει του προφίλ και του ιστορικού των ενεργειών του συγκεκριμένου χρήστη, το PeerAssist θα «χτίσει» ένα δυναμικό περιβάλλον χρήστη το οποίο θα ενημερώνεται συνεχώς.
  2. Να σχεδιαστεί και τεθεί σε εφαρμογή η συσκευή PeerAssist τελικού χρήστη. Η λειτουργικότητα του συστήματος για κάθε κόμβο είναι ενσωματωμένη στη συσκευή του PeerAssist, η οποία τέθηκε σε λειτουργία για λόγους επίδειξης στο έργο σε μια συγκεκριμένη συσκευή για τον τελικό χρήστη. Για να χρησιμοποιήσουν οι ηλικιωμένοι πολίτες την πλατφόρμα του PeerAssist, δεν είναι απαραίτητο να είναι εξοικειωμένοι με τη χρήστη ηλεκτρονικού υπολογιστή. Κάθε χρήστης εκπροσωπείται στο σύστημα όχι μόνο μέσω του προσωπικού του προφίλ αλλά και μέσω μιας έξυπνης οντότητας που αναφέρεται ως προσωπικός βοηθός (personal assistant - PA). Ο προσωπικός βοηθός θα δίνει τις απαραίτητες κατευθύνσεις στους χρήστες που δεν εχουν προηγούμενη εμπειρία στη χρήση Η/Υ, ώστε να εκτελούν και να συμμετέχουν σε δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα να επικοινωνήσουν με φίλους, να ζητήσουν μια υπηρεσία κλπ. Ο προσωπικός βοηθός μπορεί να ενεργήσει αυτόνομα για λογαριασμό του χρήστη σε περιπτώσεις που γίνει αντιληπτή μια έκτακτη ανάγκη.
  3. Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η εφαρμογή μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης για την αντιστοίχηση των εκφραζόμενων ερωτημάτων των χρηστών σε σχέση με το κομβικό περιβάλλον του PeerAssist. Οι ρόλοι, οι προτιμήσεις και τα προφίλ χρηστών μοντελοποιούνται βάσει οντολογιών, οι οποίες αντιστοιχίζονται χρησιμοποιώντας αλγόριθμους μηχανικής εκμάθησης. Οι οντολογίες στο πλαίσιο του PeerAssist, δε παρουσιάζονται μόνο σα μία στατική αναπαράσταση της τομεακής γνώσης, αλλά ως το μέσο για να εκπροσωπήσουν και να εκτελέσουν διαδικασίες όπως αντιστοίχηση, ενημέρωση, συστοίχηση κλπ. Επιπλέον, το ολοκληρωμένο σύστημα του PeerAssist θα παρέχει υπηρεσίες ασφαλείας όπως, αυθεντικοποίηση, εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, ανωνυμία και υπευθυνότητα, ενσωματώνοντας μηχανισμούς διαχείρισης εμπιστοσύνης, μοντέλα αναγνώρισης, πρωτόκολλα ασφαλείας και τεχνολογίες διατήρησης και ενίσχυσης της ιδιωτικότητας.
  4. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας Ομότιμης μεταξύ Ομότιμης (Peer-to-Peer (P2P)) πλατφόρμας, η οποία θα αξιοποιήσει την εφυία του συστήματος ώστε να παρέχει διασυνδεσιμότητα στο επίπεδο του δικτύου βελτιστοποιώντας την αποτελεσματική εξυπηρέτηση του σκοπού του εν λόγω συστήματος. Η P2P πλατφόρμα επιτρέπει στους πόρους να «κτίσουν» εικονικές κοινότητες βάσει κοινών ενδιαφερόντων. Χρησιμοποιώντας αυτή την πλατφόρμα, ένα ερώτημα «ταξιδεύει» μέσω του δικτύου αναζητώντας κοινούς πόρους στο πλαίσιο του PeerAssist. Όταν αυτό συμβεί, ο χρήστης στον οποίο αντιστοιχεί το αίτημα ενημερώνεται και έτσι μπορεί να σχηματιστεί και μια εικονική ομάδα πόρων (κοινότητα). Μια παρόμοια αλληλουχία γεγονότων δημιουργείται όταν ένας οργανισμός που ασχολείται με τη φροντίδα ηλικιωμένων θέλει να προωθήσει μία υπηρεσία ή σχετικό υλικό, για τα οποία αποδέκτες θα είναι μόνο τα ηλικιωμένα άτομα που ενδιαφέρονται για αυτά.
  5. Τέλος, το αναμενόμενο αποτέλεσμα αυτού του έργου είναι, ένα ανοιχτό end-to-end πρωτότυπο πλατφόρμας, το οποίο θα υποστηρίζει αλληλεπίδραση τόσο ηλικιωμένων ανθρώπων οι οποίοι μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα μεταξύ τους, όσο μεταξύ ηλικιωμένων ανθρώπων και του περιβάλλοντος υποστήριξή τους (π.χ. φροντιστές, παρόχους περίθαλψης, κοινωνικοί λειτουργοί, οργανισμοί κλπ). Συγκεκριμένα, α) να παρέχει ένα ευπροσάρμοστο και με πολλές λειτουργίες περιβάλλον χρήστη προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ηλικιωμένων, β) να «συλλαμβάνει» τη πρόθεση του χρήστη με ένα διαισθητικό τρόπο και να την αναπαριστά με κατανοητό τρόπο στη γλώσσα μηχανής του συστήματος, γ) να παρέχει ένα P2P μηχανισμό ώστε να «χτίζεται» μια εικονική κοινότητα βάσει της συλλαμβανόμενης πρόθεσης του χρήστη και τη σημασιολογική αντιστοίχηση.