Γενικά

Το Εργαστήριο Δικτύων Επικοινωνιών (ΕΔΕ) ιδρύθηκε το 1994 ως εκπαιδευτική και ερευνητική μονάδα του Τομέα Τηλεπικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών, με αντικείμενο την έρευναστην περιοχή των τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Στο πρόσφατο παρελθόν το Εργαστήριο Δικτύων Επικοινωνιών έχει επιδείξει ενεργή ερευνητική συμμετοχή στις περιοχές των ασυρμάτων/κινητών δικτύων και υπηρεσιών, των επικοινωνιών ευρείας ζώνης και των δικτυακών επικοινωνιών πολυμέσων. Το προσωπικό του εργαστηρίου έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία και γνώση στις προαναφερθείσες περιοχές, μέσω της συμμετοχής του εργαστηρίου σε μεγάλο αριθμό εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων.

Το ΕΔΕ συνεργάζεται με το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων του Πανεπιστημίου Αθηνών με στόχο τη διαχείριση και την ανάπτυξη του υψίρυθμου δικτύου του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και προηγμένων υπηρεσιών, εξυπηρετώντας μια ακαδημαϊκή κοινότητα που ανέρχεται σε 80000 φοιτητές, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό.


Τομείς Ερευνητικής Δραστηριότητας

Το ΕΔΕ ενεργοποιείται επί του παρόντος στις παρακάτω ερευνητικές περιοχές:

Κινητά/ασύρματα δίκτυα
 • Σχεδιασμός και προδιαγραφή νέων αρχιτεκτονικών και πρωτοκόλλων
 • Τεχνολογίες ασύρματων τοπικών και μητροπολιτικών δικτύων
 • Τεχνολογίες αυτοφυών (ad-hoc) δικτύων και δικτύων αισθητήρων
 • Αναδιαμορφούμενα δίκτυα και υπηρεσίες
 • Δίκτυα Καιροσκοπικής Πρόσβασης Φάσματος (Opportunistic Spectrum Access Networks)
 • Διάχυτος Υπολογισμός(Pervasive Computing)
 • Θέματα φυσικού μέσου μετάδοσης και πολλαπλής προσπέλασης (Multiple Access)
 • Διεπίπεδος Σχεδιασμός (Cross-Layer Design)
 • Aσφάλεια Δικτύων
  
Επικοινωνίες πολυμέσων, υπηρεσίες και εφαρμογές
 • Εξασφάλιση ποιότητας υπηρεσίας (Quality of Service)
 • Μετάδοση συνεχών ροών πολυμέσων (εικόνα/ήχος) και διανομή περιεχομένου
 • Ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών
 • Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών (τηλέ-εκπαίδευση, τηλέ-ιατρική)
 • Διαχείριση δικτύων και υπηρεσιών
 • Υπηρεσίες βασισμένες στη θέση του χρήστη (Location based services)
 • Τεχνολογίες Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web)
  
Μελέτη απόδοσης και έλεγχος ορθότητας πρωτοκόλλων
 • Στοχαστική μοντελοποίηση και μελέτη συστημάτων ουρών
 • Μελέτες προσομοίωσης συστημάτων και δικτύων
 • Έλεγχοι συμμόρφωσης
 • Καθορισμός τυπικών πρωτοκόλλων και επαλήθευση